Beleidsaanbevelingen

Veel verschillende actoren spelen een rol bij het bevorderen van mensenrechten en vaccingelijkheid.

Wat kunnen de belanghebbenden doen om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van Covid-19 vaccins en geneesmiddelen te bevorderen? Onze beleidsaanbevelingen zijn gericht tot de belangrijkste actoren die kunnen helpen bij de verwezenlijking van het mensenrecht op gezondheid.

Voor bedrijven die Covid-19 producten ontwikkelen/vervaardigen

 1. De “Richtlijnen voor verantwoord farmceutisch gedrag tijdens Covid-19” volgen. Aan de hand van deze concrete en verifieerbare criteria kunnen bedrijven bekendheid geven aan hun engagement ten aanzien van de internationale mensenrechtennormen en hun imago bij het publiek verbeteren.
 2. Denk na over de score van de Fair Pharma Scorecard en gebruik de aanbevelingen van de richtlijn om deze te verbeteren.

Voor overheden

Gebruik overheidsgeld om te onderhandelen over ‘eerlijkere’ contracten. Overheden hebben de macht om te onderhandelen over voorwaarden in hun deals met leveranciers van vaccins en geneesmiddelen. Overheden kunnen financieringsvoorwaarden toepassen op door de overheid gefinancierde ontwikkelaars van Covid-19-producten. Deze voorwaarden kunnen overheidsfinanciering afhankelijk maken van:


  • De bedrijven stellen een eerlijke prijs vast voor het product.
  • De bedrijven die zich committeren aan een verantwoord licentiemechanisme zoals WHO C-TAP of de MPP
  • Transparantie van gegevens in het geval van publieke financiering van klinische proeven met Covid-19 vaccins/geneesmiddelen, licentieovereenkomsten, kosten en onderzoek.

Financiering van internationale licentiemechanismen zoals de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP), een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie dat het delen van kennis, intellectueel eigendom en knowhow ter bestrijding van Covid-19 moet vergemakkelijken, en de Medicines Patent Pool (MPP), een door de VN gesteunde volksgezondheidsorganisatie die de toegang tot geneesmiddelen verbetert door middel van octrooilicenties.

Steun voor het afzien van intellectuele-eigendomsrechten met andere middelen, onder meer door steun voor het recht van landen om gebruik te maken van de flexibiliteitsbepalingen in de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS) van de Wereldhandelsorganisatie.

Stimulansen creëren voor bedrijven om zich aan de mensenrechtenbeginselen te houden. De naleving van onze “richtlijnen voor verantwoord farmaceutisch gedrag tijdens Covid-19” en het puntensysteem zouden bijvoorbeeld als eis in aanbestedingscontracten kunnen worden opgenomen.

Voor internationale organisaties

De licenties van de Medicines Patent Pool (MPP) voor de volksgezondheid hebben een aantal belangrijke kenmerken die in elke licentieverlening moeten worden geïntegreerd: zij zijn niet-exclusief om generieke concurrentie aan te moedigen; transparant (de volledige teksten worden gepubliceerd op de website van de MPP); bevatten vrijstellingen van gegevensexclusiviteit; en beogen een zo groot mogelijk geografisch bereik.

De Wereldgezondheidsorganisatie moet ervoor zorgen dat de Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) over voldoende middelen beschikt, en moet regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen.

Internationale inspanningen om voorbereid te zijn op de volgende pandemie moeten worden gesteund, met inbegrip van onderhandelingen over een verdrag inzake paraatheid voor pandemieën.

Voor institutionele beleggers

Implementeer en volg de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties ( UNPRI ), met een drieledige verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren:

  • Beleidstoezeggingen aannemen om internationaal erkende mensenrechten te respecteren
  • Voer due diligence-processen uit om mogelijke gevolgen voor de mensenrechten van de activiteiten van vaccinontwikkelaars te identificeren
  • Mogelijk maken of toegang verlenen tot een rechtsmiddel: zowel procedureel als materieel, via nationale gerechtelijke of klachtenmechanismen, of via niet-gerechtelijke middelen die legitiem, billijk en transparant zijn in overeenstemming met de UN Guiding Principles on Business & Human Rights .


Koppel de beloning van CEO’s in de farmaceutische sector aan een billijke verdeling van vaccins:
een groep van 65 vermogensbeheerders heeft tot deze actie opgeroepen in januari 2022.